Vraag en antwoord

Een gezonde waterkwaliteit is goud waard voor zowel mens als dier. Het is prettig wonen in de buurt van mooi water; en ook fijn wandelen, zwemmen en varen. Ook voor planten en dieren zijn schone sloten, vaarten en plassen van levensbelang. Water van goede kwaliteit, met een rijk en gevarieerd dieren- en plantenleven, is onmisbaar voor onze samenleving.

Uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten van de Europese Unie aan strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen: de zogenaamde Kaderrichtlijn Water. Daarom hebben de gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland de handen ineengeslagen om de waterkwaliteit in de Zoetermeerseplas en een groot deel van het stedelijke gebied te verbeteren en meer ruimte te creëren voor planten en dieren.

Dit is een verzameling afspraken die alle Europese lidstaten in het jaar 2000 met elkaar hebben gemaakt: uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan bepaalde normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen. De KRW maakt onderscheid tussen grotere wateren, zoals plassen en meren (waterlichamen genoemd) en kleinere wateren, zoals poldersloten. In Zoetermeer richt de KRW zich nu vooral op de Zoetermeerseplas.

Het waterschap en de gemeente hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in het bewaken van de waterkwaliteit en de biodiversiteit op Zoetermeers grondgebied. Op 6 december 2017 is een Strategische Samenwerkingsagenda “Rijnland-Zoetermeer” ondertekend. Hierin worden prioriteiten genoemd waar beide organisaties samen in willen optrekken, waaronder schoon water, een leefbare stad, droge voeten en meer biodiversiteit.

Het samenwerken aan waterkwaliteit, biodiversiteit en bewustwording in het project Ons Blauwe Goud biedt veel voordelen, zoals het verminderen van de maatschappelijke kosten, het verhogen van de omgevingskwaliteit en het verminderen van overlast voor inwoners van Zoetermeer.

Om de blauwalgproblematiek in de Zoetermeerse plas aan te pakken moet het aantal voedingsstoffen (zogenaamde fosfaten) in het water worden teruggebracht, maar ook chemicaliën en bacteriën moeten zo veel mogelijk uit het water worden geweerd.

In die zin is de waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas in grote mate afhankelijk van de doorstroming van het watersysteem, ook in het stedelijk gebied van Zoetermeer. Momenteel stroomt het water uit het stedelijke gebied van Zoetermeer naar de Zoetermeerse plas. De plas kan ontlast worden door het watersysteem van Zoetermeer als het ware om te draaien. Hiervoor moeten een aantal maatregelen worden gerealiseerd om een waterafvoer richting gemaal Driemanspolder mogelijk te maken. Bekijk de overzichtskaart voor een overzicht van de losse maatregelen.

De natuur kan ons ook een handje helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Door te investeren in natuurrijke oeverzones rondom de Zoetermeerseplas en natuurvriendelijke oevers in de watergangen van het stedelijk gebied kan blauwalg langzaam worden teruggedrongen, wordt het water natuurlijk gezuiverd en ontstaat meer ruimte voor planten en dieren.

Helaas hebben wij niet direct grip op de verspreiding van voedingsstoffen, chemicaliën en bacteriën in het water. Daarom kunnen we ook uw hulp goed gebruiken, want inwoners van Zoetermeer hebben ook invloed op de lokale waterkwaliteit. Bekijk hier welk gedrag een negatieve invloed op de waterkwaliteit heeft en waarom.

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan het schoner en gezonder maken en houden van het water. Chemische bestrijdingsmiddelen, zinken dakgoten, maar ook bijvoorbeeld hondenpoep en het brood om eendjes te voeren vervuilen het water. En zwerfafval hoort natuurlijk al helemaal niet in het water thuis. Ook het wassen van de auto op straat geeft onnodige vervuiling omdat de zeepresten via de goot niet in het riool belanden, maar in het oppervlaktewater. De auto wassen in een wasstraat is een stuk duurzamer.

De Zoetermeerseplas is een officiele zwemwaterlocatie. In een warme periode in de zomer kan de waterkwaliteit van een zwemwater echter snel veranderen. Daarom is het verstandig om voor het zwemmen de actuele informatie te bekijken op www.zwemwater.nl of via de ZwemApp (Apple en Android). Ook kunt u informatie inwinnen via de zwemwatertelefoon van de provincie Zuid-Holland: 0800 9036. Daarnaast geven de borden bij de zwemwateren informatie of het zwemmen daar verantwoord is.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om de waterkwaliteit te controleren worden maandelijks watermonsters genomen. Officiële zwemwaterlocaties zoals de Zoetermeerseplas worden tijdens het zwemseizoen vaker gecontroleerd.

De watermonsters gaan naar een laboratorium waar ze getest worden op de hoeveelheid verontreinigende stoffen en ziekteverwekkende bacteriën. Daarnaast kijkt het lab naar ecologische componenten (de watertemperatuur en de hoeveelheid voedingsstoffen, planten en dieren). Vervolgens worden de resultaten getoetst aan landelijke en Europese normen. Zo kunnen we ook in de gaten houden of maatregelen die we hebben genomen om de kwaliteit van het water te verbeteren, het gewenste effect hebben. We bekijken momenteel of we inwoners van Zoetermeer kunnen betrekken bij het monitoren van de waterkwaliteit door middel van citizen science.

Het water in plassen, grachten en sloten is niet vanzelfsprekend schoon en gezond. Zo zijn er problemen met overmatige algenbloei, of te hoge concentraties chemische middelen en mest in het water. Blauwalgen zorgen in de Zoetermeerseplas jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Als u (of uw huisdier) in aanraking komt met blauwalgen, kunt u daar ziek van worden. U kunt er bijvoorbeeld huidirritatie, hoofdpijn, oorpijn, keelpijn, misselijkheid, diarree, koorts en zere ogen van krijgen. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit ook voor stankoverlast zorgen.

Dit betekent dat het water niet vervuild is met een te veel aan chemische stoffen, mest en bacteriën. Bij een goede waterkwaliteit hoort een goede ecologie in het water. Dit houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is, dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is (niet te veel of te weinig van het een of van het ander) en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten.

Rijnland en de gemeente willen de waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas en de stedelijke watergangen verbeteren. De inwoners van Zoetermeer blijven in de toekomst graag zwemmen in de Zoetermeerse plas. Dat kan nu niet altijd omdat er zomers vaak blauwalg is. Een nieuwe watergang in het Bossenpark helpt blauwalg in de Zoetermeerse plas op lange termijn te verminderen. Dat klinkt misschien gek, maar het heeft te maken met de stroomrichting van het water in Zoetermeer.

Momenteel stroomt het regen- en slootwater uit een groot deel van de stad naar de
Zoetermeerse plas. In dit water komen bepaalde stofjes voor (fosfaten en nutriënten) waar blauwalg goed op groeit. De Zoetermeerse plas is de afgelopen jaren als een soort badkuip volgelopen met dit “voedselrijke” water. Om de blauwalgen te bestrijden moeten deze stofjes uit het water gefilterd worden.

Ook moet er minder voedselrijk water via gemaal de Leyens naar de Zoetermeerse plas stromen. Dat kan door het water uit het stedelijke gebied niet naar de plas af te voeren, maar richting het gemaal Driemanspolder. De stroomrichting van het water wordt zo als het ware omgedraaid. Om dit mogelijk te maken moeten nieuwe watergangen worden gegraven in het Bossenpark van Meerzicht en aan de noordkant van het Westerpark.

Bekijk de video

Bepaalde stofjes in het water (vooral nutriënten en fosfaten) kunnen leiden tot
blauwalgoverlast. Een van de hoofddoelen van het project is de Zoetermeerse plas
zoveel mogelijk te ontlasten van het voedselrijke water uit de stad. Dit water stroomt straks door deze watergang. Door de constante aanvoer van water is de kans op ontwikkeling van blauwalg in deze watergang klein. Het water staat namelijk niet stil. Ook zal de oeverbeplanting bijdragen aan het filteren en zuiveren van het water.

Deze nieuwe verbinding zal ook niet leiden tot blauwalgoverlast in het plassengebied van natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder, omdat dit gebied losgekoppeld is. Het water uit het stedelijk gebied stroomt straks langs de Nieuwe Driemanspolder richting gemaal Driemanspolder.

U kunt als inwoner van Zoetermeer ook aan de waterkwaliteit bijdragen door uw
hond niet in de buurt van het water te laten poepen. Stoffen uit hondenpoep, die in het water komen als het regent, zijn voeding voor de blauwalg. Ruim hoe dan ook uw hondenpoep op. Voer ook geen brood aan de vogels. Broodresten zijn ook een voedingsbron voor algen, waardoor het water troebel wordt en gaat stinken.

Door het aanleggen van de watergangen kan de leefomgeving voor verschillende diersoorten verbeteren. Zo kunnen vissen zich beter verplaatsen in open water. En door de oevers natuurvriendelijk in te richten wordt het een prettige plek voor bijvoorbeeld verschillende soorten vogels, amfibieën en libellen. Deze natuur helpt ook een handje bij het verbeteren van de waterkwaliteit door de filterende werking van riet en waterplanten.

Bekijk de video

Er worden bomen gekapt om plaats te maken voor de watergang. Rijnland zet zich in samenwerking met de gemeente Zoetermeer in voor het compenseren van beplanting en het realiseren van groene, natuurvriendelijke oevers. In het beplantingsplan staat welke bomen worden gekapt, en welke beplanting daarvoor terugkomt. Het plan is afgestemd met de ecologen van beide organisaties.

Naar het beplantingsplan

Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de watergang, bijvoorbeeld het verwijderen van bagger of woekerend riet. De oever is in beheer bij de gemeente Zoetermeer. De watergang wordt zoveel mogelijk ecologisch beheerd. Dit betekent dat het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever is afgestemd op de ontwikkeling van planten, bijvoorbeeld door minder vaak te maaien. Ook houden we rekening met de dieren die in de oever en de watergang leven, vooral in het broedseizoen.

De aanwezigheid van water kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. De watergang krijgt een schuin aflopende oever met veel oeverplanten. Hierdoor is de grens tussen het water en het land niet altijd duidelijk. De kinderen die hier spelen kunnen wel makkelijker omkeren als ze in de drassige oever stappen en natte voeten krijgen. Wij raden ouders aan oplettend te zijn als zij hun kinderen langs het water laten spelen.

We verwachten geen overlast door ongedierte na de aanleg van een watergang met natuurvriendelijke oever. Bij de inrichting kan een aantal maatregelen worden bedacht waardoor het onaantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld steekmuggen, zoals voldoende waterdiepte, het voorkomen van ondiep stilstaand water en de verbinding met het open water, zodat natuurlijke vijanden van muggen de oever kunnen bereiken.

Hierbij is ook het gedrag van omwonenden en gebruikers van het park bepalend. Ongedierte (zoals ratten) kan voorkomen worden door bijvoorbeeld geen dieren langs de waterkant te voeren en zwerfafval te voorkomen.

Wij hebben de omgeving in de ontwerpfase van de watergang actief betrokken door middel van (digitale) informatiebijeenkomsten en inloopmomenten. We zijn samen met de omgeving op zoek gegaan naar het ‘beste’ ontwerp. Dat wil zeggen: een ontwerp waarmee we de waterkwaliteit kunnen verbeteren, maar met zoveel mogelijk behoud en mogelijke verbetering van het Bossenpark voor mens en dier. Het nieuwe beplantingsplan voor het park is in het voorjaar van 2022 in concept gepresenteerd. Om de tekeningen meer tot leven te wekken, organiseerden we een korte themawandeling op locatie. In september 2022 is de laatste bijeenkomst georganiseerd om het concept van de definitieve versie van het ontwerp te presenteren.

Naar de participatiepagina

Het kan natuurlijk zijn dat u toch bezwaar heeft tegen de aanleg van de watergang. Het is dan mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Voor de aanleg van de watergang wordt nog een projectplan opgesteld. Dit plan zal zes weken ter inzage worden gelegd. Omwonenden ontvangen een brief als het zover is. Tijdens deze periode kunt u zienswijzen tegen het projectplan indienen.

Na beantwoording van de zienswijzen (en waar nodig aanpassing van het plan) wordt het definitieve projectplan weer zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank in Den Haag. Daarna is er nog de mogelijkheid tot hoger beroep bij de Raad van State.

Het graven van de nieuwe watergang is een grote ingreep. Er moeten eerst procedures doorlopen worden ter voorbereiding op de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen samen vervolgens een doorlooptijd hebben van ongeveer 16 maanden. We kunnen de planning op dit moment nog niet met zekerheid delen. Als een onderdeel door onvoorziene omstandigheden vertraging oploopt, dan verschuift de hele planning. De planning ziet er momenteel grofweg als volgt uit:

  • Najaar/winter 2022: uitwerken projectplan en mogelijkheid tot inspraak
  • Najaar/winter 2022: aanvragen omgevingsvergunning bij gemeente en mogelijkheid tot inspraak
  • Voorjaar óf najaar 2023: kappen van bomen
  • Zomer 2023: verleggen van kabels en leidingen
  • Najaar/winter 2023/2024: graven van de watergang
  • 2024: aanleg van constructies zoals bruggen, verbindingen en paden

De aannemer bepaalt hoe de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Het is op dit moment nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Er worden eisen in het contract opgenomen om hinder en overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Daar zal de aannemer op worden uitgedaagd in de aanbesteding.

Natuurvriendelijke oevers zijn:    

  • Belangrijk voor de waterkwaliteit. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe hoger de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit.   
  • Goed voor plant en dier. Natuurvriendelijke oevers zijn vaak een broedplaats, er worden eitjes afgezet en jonge dieren komen er tot leven. Andere dieren gebruiken de oever dan weer om te schuilen op jacht naar een prooi (snoeken bijvoorbeeld).   
  • Prettig om naar te kijken. De natuur in een natuurvriendelijke oever is uitbundig, er is een grote soortenrijkdom en het water is mooi helder.

Vooral de waterplanten lisdodde en riet hebben een zuiverende werking voor de waterkwaliteit. Deze planten halen met hun wortel veel voedingstoffen uit het water, waardoor de waterkwaliteit toeneemt. Niet alleen de waterkwaliteit wordt verbeterd, maar ook de kwaliteit van de biodiversiteit profiteert hiervan: zowel op het land als onder water.

De aanleg is voorzien in de winter van 2021 en 2022. Voor we met de aanleg aan de slag gaan, zullen we de omgeving actief informeren.

Bij het juiste beheer is de oever na 2 tot 3 jaar volgroeid.

Voor natuurvriendelijke oevers geldt dat zij ook natuurvriendelijk onderhouden moeten worden. Zo moet het maaien bij voorkeur in september of oktober gebeuren, om planten en dieren zo veel mogelijk te ontzien. De frequentie van het onderhoud van natuurvriendelijke oevers is daarom zo laag mogelijk en we laten zo veel mogelijk planten staan. Hierbij speelt de natuurbeschermingswet een rol. Een groenaannemer moet tegenwoordig gecertificeerd zijn en houdt rekening met flora en fauna in de buitenruimte. Rijnland en Zoetermeer maken samen een beheerplan voor het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers.

U kunt via de wijkwebsite in een melding aangeven dat u mee wilt helpen bij het beheren van de natuurvriendelijke oevers. Daarnaast zou het fijn zijn als u mee helpt rondslingerend zwerfafval te voorkomen en af en toe op te ruimen. Ook vragen we u om geen dieren te voeren langs de waterkant om ongedierte te voorkomen.

Bij natuurvriendelijke oevers worden in het algemeen geen bomen of hoge heesters aangeplant, maar vooral moeras- en waterplanten. De hoogte van de begroeiing is afhankelijk van de soorten die ingezaaid of geplant worden. Op een aantal plekken kan het riet in de zomermaanden tijdelijk tot een hoogte van maximaal 2,5 meter vanuit het wateroppervlak reiken.

Cookie-instellingen